Inspiration 7: Rusty Slate stonepanels

Projet:
Habitation particulière, Tervuren

Matérial:
Rusty Slate, Stonepanels (revêtement de façade)
Kandla Grey, Brut (entrée de garage) 

Exécutant:
Alwego, Schellebelle


cdf2a5d1e6df4d4d87517bf3da5513a3